CLASSIC 2022手术直播周

浏览次数:115284

医路有伴App
随时随地轻松学

 • 现场直播
 • 直播详情
 • 大家说(0)
 • 启动仪式

  开始时间:12-12 08:30         

 • 南方医科大学南方医院

  开始时间:12-12 08:55         

 • 广东省人民医院

  开始时间:12-12 08:55         

 • 南方医科大学南方医院

  开始时间:12-13 08:30         

 • 中山大学附属第一医院1

  开始时间:12-13 08:55         

 • 中山大学附属第一医院2

  开始时间:12-13 08:55         

 • 南方医科大学南方医院

  开始时间:12-14 09:00         

 • 中山大学附属第六医院1

  开始时间:12-14 09:00         

 • 中山大学附属第六医院2

  开始时间:12-14 09:00         

 • 中山大学附属第三医院

  开始时间:12-15 09:00         

 • 南方医科大学南方医院

  开始时间:12-15 09:00         

 • 闭幕式

  开始时间:12-15 16:50         

推荐视频

胰十二指肠切除术(上)

胰十二指肠切除术(中)